SÄÄNNÖT

KÄYTTÖBASSETIT RY:N SÄÄNNÖT

Hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 12.3.2014. Sääntöjä  on muokattu PRH:n esitysten mukaisesti 2.4.2014. 

1. YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Käyttöbassetit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2. SUHTEET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN
Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Pohjois-Hämeen kennelpiiri ry:n jäsen. Yhdistys voi yhdistyskokouksen päätöksellä liittyä myös muihin toimintansa tarkoitusperiä hyödyntäviin rekisteröityihin yhdistyksiin.

3. YHDISTYKSEN TOIMINTA JA TARKOITUS
Yhdistyksen toiminta käsittää Pohjois-Hämeen kennelpiirin alueen ja sen tarkoituksena on edistää Suomen Bassetkerho ry:n alaisten koirarotujen metsästyskäyttöä ja käyttökokeita sekä käyttöominaisuuksien huomioimista jalostuksessa.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä keskustelu-, neuvottelu- sekä koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja ja kursseja sekä antamalla neuvontaa koiranomistajille ja kasvattajille. Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa.
Yhdistys pyrkii levittämään oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä yleensä ja edustamiensa rotujen harrastuksesta erityisesti sekä asiantuntijoiden että yleisön keskuudessa. Yhdistys seuraa edustamiensa rotujen kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja tekee niiden kehittämistä koskevia aloitteita.

4. VAROJEN HANKINTA
Yhdistys hankkii varoja toimintansa mahdollistamiseksi perimällä jäsenmaksuja. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys on oikeutettu omistamaan myös kiinteää omaisuutta.

5. YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Kerhon jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää sen tavoitteita. Viestintä hoidetaan sähköpostitse, joten sähköpostitili edellytetään.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on yhdistyksen varsinaisen jäsenen avio/avopuoliso tai lapsi ja asuu samassa osoitteessa. Perhejäsenillä ei ole äänioikeutta.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Kaikki jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

6. JÄSENMAKSUT
Varsinaisten jäsenten sekä perhe- ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruuden määrää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

7. JÄSENEN ERO YHDISTYKSESTÄ
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän jättää jäsenmaksun suorittamatta, jos hän toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan, jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, jos hänet on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsenyydestä, tai on selvästi ja tietoisesti toiminut hyvien tapojen vastaisesti.
Jäsenen erottamiseen tarvitaan hallituksen 3/4 enemmistö. Erottamisäänestys tapahtuu avoimessa äänestyksessä ja kunkin ääni kirjataan julkiseen erottamistapauksesta perusteluineen tehtävään äänestyspöytäkirjaan. Hallituksen päätöksellä erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä neljäntoista päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, kun tiedonantopäivää ei oteta lukuun, valituskirjelmän hallitukselle. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Ero astuu voimaan välittömästi yhdistyksen kokouksen päätöksen jälkeen tai kun valitusaika hallituksen päätöksestä on kulunut loppuun. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin, eikä jäsenmaksua palauteta.

8. YHDISTYKSEN TILI- JA TOIMINTAKAUSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle ennen tammikuun 31. päivää. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. YHDISTYSKOKOUKSET JA KOKOUSEDUSTAJAT
Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen vuosikokoukseen maalis-huhtikuussa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös sähköpostitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatiessa kirjallisesti, kussakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittuja asioita käsittelemään.
Kokouskutsut toimitetaan sähköpostilla ja julkaisemalla ne yhdistyksen kotisivuilla viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.
Kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla äänioikeutetulla jäsenellä valtakirjalla oikeus, oman
äänensä lisäksi, käyttää yhtä varsinaisen jäsenen tai kunniajäsenen ääntä.
Kaikki ne asiat, joista yhdistyslaki tai nämä säännöt eivät toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli suljettua lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.
Jäsenellä, joka ei ole maksanut viimeksi erääntynyttä jäsenmaksuaan, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

10. YHDISTYSKOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Vuosikokous:
1. Tarkastetaan valtakirjat
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintavuoden hallitukselle
5. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta.
6. Vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan toiminnantarkastaja/tilintarkastaja sekä hänelle varahenkilö
11. Valitaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenet
12. Käsitellään hallituksen esittämät asiat
13. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, jotka tulee jättää hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta
14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat neljästä kuuteen (4-6) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi vaihtuu yhdistyksen varsinaisen vuosikokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.
Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet tai lähimmäksi puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet arvalla. Jatkossa erovuoro määräytyy samassa järjestyksessä kuin jäsenten valinta on suoritettu. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Jos yli puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä jostakin syystä vaihtuu, arvotaan uusista varsinaisista jäsenistä seuraavaksi erovuorossa olevat. Arpominen tapahtuu heti vaalin jälkeen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa arpa.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä, tai henkilö, jolle hallitus on antanut nimenkirjoitusoikeuden yksin tai yhdessä toisen oikeutetun kanssa.

12. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Yhdistyksen asioita, joita näissä säännöissä ei ole määrätty yhdistyksen kokousten tehtäväksi, hoitaa yhdistyksen hallitus.
Hallituksen tulee
1. johtaa kerhon toimintaa näiden sääntöjen ja kerhon kokousten päätösten mukaisesti
2. hyväksyä kerhon jäsenet ja pitää jäsenistä luettelo sekä päättää jäsenten erottamisesta näiden sääntöjen mukaisesti.
3. hoitaa kerhon varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta.
4. edistää ja seurata yhdistyksen tavoitteiden toteuttamista sekä tehdä aloitteita ja ehdotuksia sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
5. edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
6. kutsua jäsenet yhdistyksen kokouksiin ja valmistella kokouksille sääntöjen mukaiset asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset
7. nimetä tuekseen tarpeen niin vaatiessa erillisiä projektityöryhmiä
8. nimetä ja ohjeistaa edustaja kokouksiin, joissa yhdistys on jäsenyhdistyksenä.
9. hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat

13. SÄÄNTÖJEN MUUTOS
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Muutosesitys on jätettävä
hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se seuraavalle yhdistyksen kokoukselle lausunnollaan varustettuna . Muutosesitystä, jotta se tulee hyväksytyksi, tulee kannattaa 3/4 annetuista äänistä.

14. YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava sääntömääräinen vuosikokous.
Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat siirretään yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.

15. YHDISTYSLAKI
Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.